Novinky
Skúmame prepojenie medzi výučbou jazyka a kreativitou

Odborníci na výučbu jazyka z celej Európy sa 16.-17. apríla stretnú v Taline, Estónsku. Cieľom ich stretnutia bude vymeniť si názory na to ako kreativita môže zlepšiť efektívnosť výučby jazyka. Medzi účastníkmi budú aj držitelia Európskej značky pre jazyky, je to európske ocenenie za výborné výsledky vo výučbe jazyka.

Medzi rečníkmi na konferencii „Kreativita vo výučbe jazyka – výučba jazyka pre kreativitu“ bude aj David Marsh, koordinátor medzinárodného výskumného tímu, ktorý v mene Európskej komisie sa v súčasnosti zaoberá dôkazmi o tom, že existuje prepojenie medzi viacjazyčnosťou a kreativitou. Európska komisia predstaví svoju stratégiu a aktivity podporujúce viacjazyčnosť a estónski odborníci sa budú snažiť v svojom národnom kontexte definovať problémy súvisiace s výučbou jazyka a spôsoby ako ich prekonať.

Táto konferencia bude predstavovať fórum pre odborníkov vo výučbe a štúdiu jazyka, kde si na medzinárodnej úrovni budú môcť vymeniť svoje názory. Budú sa zamýšľať najmä nad otázkami súvisiacimi s obsahom a integrovaným štúdiom jazyka, budú sa zamýšľať nad tým ako zvýšiť motiváciu na hodinách jazyka a o štúdiu jazyka mimo formálneho vzdelávania. Po konferencii bude pripravená verejnosti prístupná výstava s viac než 50 projektmi ocenenými Európskou značkou pre jazyky zo všetkých krajín zapájajúcich sa do Programu celoživotného vzdelávania.

Európska značka pre jazyky

Európska značka pre jazyky predstavuje ocenenie, ktoré povzbudzuje nové projekty v oblasti vyučovania a štúdia cudzích jazykov, oceňuje nové techniky vyučovania cudzích jazykov, pomáha šíriť informovanosť o ich existencii a tým podporuje overené postupy.

Podporou inovatívnych projektov na miestnej a národnej úrovni sa táto značka usiluje zvýšiť štandard jazykového vzdelávania v celej Európe. Táto značka je otvorená všetkým aspektom vzdelávania a odbornej prípravy, bez ohľadu na vek či použité metódy. Jej hlavným cieľom je podporiť inováciu v jazykovom vzdelávaní.

Každý rok sa značka udeľuje najinovatívnejším projektom jazykového vzdelávania v každej z krajín zapojených do programu.

Bližšie informácie

Európska komisia: The European Language Label