Novinky
Týždeň Comenius 2009

Každý rok niekoľko tisíc škôl spolupracuje na spoločných projektoch; učitelia a žiaci cestujú na návštevu svojich partnerských škôl alebo sa zúčastňujú video konferencií a četov. Vytvárajú umelecké práce, videá a spoločné publikácie; vymieňajú si informácie o svojich krajinách a dozvedajú sa viac informácií o rozmanitosti európskej kultúry a jej prírodných krás.

Týždeň Comenius je jednou z udalostí, keď sú širšej verejnosti predstavené všetky malé a veľké úspechy dosiahnuté v rámci projektov eTwinning a školské partnerstvá v podprograme Comenius. V tomto roku Týždeň Comenius prebieha v tom istom čase ako Európsky rok kreativity a inovácie a mnoho aktivít bude zameraných na kreatívne a inovatívne stránky aktivít podprogramu Comenius.

Týždeň Comenius bude prebiehať vo všetkých 31 krajinách, ktoré participujú na Programe celoživotného vzdelávania. Aktivity organizujú Národné agentúry podprogramu Comenius. Pozrite si zoznam rôznych podujatí a aktivít v jednotlivých krajinách. Ak máte záujem o bližšie informácie, môžete taktiež kontaktovať svoju národnú agentúru.

Ako sa môže moja škola zapojiť do Týždňa Comenius?

Ak je vaša škola už zapojená do školských partnerstiev v podprograme Comenius alebo do projektu eTwinning, môžete:

  • poslať pohľadnicu pre Comenius!
  • zorganizovať vo svojej škole, na mestskej radnici alebo na nejakom vhodnom verejnom mieste výstavu o vašich aktivitách v rámci projektu. Na túto výstavu môžete pozvať ďalšie školy zo svojho regiónu.
  • zorganizovať stretnutia pre študentov, učiteľov a rodičov a predstaviť im svoju prácu v rámci projektu.
  • zorganizovať so svojimi partnerskými školami internetové konferencie, na ktoré môžete taktiež pozvať učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí nie sú priamo zapojení do vášho projektu.
  • informovať miestne médiá o svojich aktivitách. Možno budete práve v tom čase realizovať výmenný pobyt alebo stretnutie so svojimi partnerskými školami. Práve o to by sa mohli veľmi zaujímať miestne noviny.
  • informovať miestne orgány o svojich aktivitách, pozvať ich, aby sa zapojili do vašich aktivít počas Týždňa Comenius.
  • zistiť, či vo vašej krajine alebo regióne budú prebiehať nejaké aktivity v rámci Týždňa Comenius. Niektoré krajiny organizujú súťaže v tvorbe umeleckých prác, písaní esejí alebo vo webdizajne. Bolo by veľkou škodou nezúčastniť sa!
Ak sa vaša škola doposiaľ nezapájala do aktivít Comenius, práve tento Týždeň Comenius by mohol byť výbornou príležitosťou ako získať viac informácií o tomto podprograme a pozrieť si Comenius aktivity vo vašom regióne. Taktiež sa môžete zapojiť do kampane Európska jar 2009.

Pošlite pohľadnicu pre Comenius!

Podporgram Comenius bol pomenovaný podľa českého učiteľa, vychovávateľa, biskupa a spisovateľa Jána Amosa Komenského (1592-1670). 28. marca 2009 si pripomenieme 447. výročie jeho narodenia. V rámci Európskeho roka kreativity a inovácie mu môžete poslať tvorivú pohľadnicu! Neskôr na tejto webovej stránke uverejníme „výber z najlepších pohľadníc“!

Európska jar 2009

Týždeň Comenius nie je jedinou príležitosťou ako zapojiť svoju školu do európskych aktivít. Európska jar je každoročnou kampaňou, do ktorej sa môžu zapojiť všetky školy v Európe a kdekoľvek na svete. Iniciuje učiteľov k tomu, aby v kalendári vyhradili jeden alebo viacero dní, počas ktorých zapoja svojich študentov do aktivít, ktoré sú zamerané na debatu, interakciu a zamýšľanie sa nad európskymi témami. Európska jar je príležitosťou pre mladých ľudí vyjadriť svoj názor a rozoslať ho po celej Európe.