Rolová hra
Rozhodni sa za Európu

Táto rolová hra môže mladým ľuďom pomôcť pochopiť rozhodovací proces na európskej úrovni. Nachádzame sa v roku európskych volieb a preto zámerom tejto rolovej hry je podporiť študentov v tom, aby sa naučili ako debatovať a taktiež aby pochopili, ako fungujú európske inštitúcie.

Na rozhodovacom procese na európskej úrovni sa podieľajú rôzne európske inštitúcie, sú to:

• Európska komisia (EK)
• Európsky parlament (EP)
• Rada Európskej únie.

Vo všeobecnosti platí, že novú legislatívu navrhuje Európska komisia, ale zákony schvaľuje Rada a Parlament. V niektorých prípadoch môže Rada konať samostatne. Ďalšie inštitúcie taktiež zohrávajú svoju úlohu. Hlavnými formami zákonov EÚ sú nariadenia a smernice. Pravidlá a postupy rozhodovacieho procesu EÚ sú ustanovené v zmluvách. Každý návrh nového európskeho právneho predpisu vychádza zo špecifického článku zmluvy, ktorý sa uvádza ako „právny základ“ návrhu. Ten určuje, aký legislatívny postup sa musí dodržať. Tri hlavné postupy sú „konzultácia“, „súhlas“ „spolurozhodovanie“.

1. Spolurozhodovanie
Tento postup sa v súčasnosti v značnej miere využíva v zákonodarstve EÚ. Parlament nevyjadruje len svoj názor, ale rovnakou mierou sa delí o zákonodarnú moc s Radou. Viac

2. Súhlas
Schvaľovací postup znamená to, že pred prijatím veľmi dôležitých rozhodnutí musí Rada získať súhlas Európskeho parlamentu. Viac

3. Konzultácia
Tento postup sa využíva v oblastiach, ako je poľnohospodárstvo, dane a hospodárska súťaž. Na základe návrhu Komisie konzultuje Rada s Parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov. Viac

Európska komisia
Členské štáty a predseda Európskej komisie menujú 27 komisárov, ktorí zastupujú každý členský štát. Každý komisár má svoje vlastné pole pôsobnosti a zodpovednosti. Spoločne vytvárajú tím, keď jeden z nich prednesie svoj návrh, na rozhodnutí sa podieľajú všetci 27. Hrajte!

Rada Európskej únie
Rada je hlavným rozhodovacím orgánom Európskej únie. Zastupuje záujmy členských štátov a na jej zasadnutiach sa podľa programu zúčastňujú ministri zo všetkých národných parlamentov. O rozhodnutiach Rady sa hlasuje, čím väčší je počet obyvateľov v danej krajine, tým viac hlasov daná krajina má. Hlasy sú však vážené v prospech krajín s nižším počtom obyvateľov. Hrajte!

Európsky parlament
Európsky parlament je jedinou inštitúciou, ktorej členovia sú priamo volení. Spolu s Radou vytvára dvojkomorový zákonodarný orgán inštitúcií Únie. Hrajte!

Vzhľadom na to, že informácie o európskych inštitúciách sa neustále aktualizujú, budete mať možno záujem pozrieť si nasledujúce webové stránky, kde získate informácie o najnovších zmenách:

Členovia Komisie predsedu Barrosa
Európska komisia v aktuálnom funkčnom období
Európsky parlament

Rada Európskej únie