O projekte
Prečo sa zaregistrovať do Európskej jari?

Európska jar sa stala obľúbeným podujatím prinášajúcim príležitosti pre učiteľov a študentov s cieľom priblížiť mladých ľudí bližšie k Európe. Od roku 2002 každým rokom narastá počet škôl zapojených do kampane Európska jar. Aké dôvody vedú školy k tomu, aby sa zaregistrovali? Čo tým získajú?

Učitelia a ich študenti majú po registrácii prístup k celému balíku aktivít, súťaží, zdrojov, nástrojov a služieb, ktoré sú dostupné na webovom portáli. Do aktivít a súťaží je možné zapájať sa po zaslaní informácií potrebných k registrácii, znamená to, že podľa údajov uvedených počas registrácie je možné identifikovať školu, ktorá k tejto kampani prispieva.

Zo spoločenského a vzdelávacieho hľadiska, Európska jar ponúka krátkodobé príležitosti s dlhodobými výhodami.

Krátkodobé príležitosti:

 • integrovať vyučovanie o európskych inštitúciách, ich stratégiách a najnovšom vývoji v EÚ do vyučovacieho procesu;
 • používať IKT na komunikačné účely v reálnom prostredí a využívať rôzne možnosti na vzdelávanie;
 • privítať v škole/triede osobnosť verejného života, ktorý bude debatovať so študentmi o téme súvisiacej s hlavnou témou pre rok 2009, ktorou je Európsky rok kreativity a inovácie;
 • komunikovať so svojimi rovesníkmi v Európe, vymeniť si s nimi informácie a spoznať iné kultúry;
 • zapájať sa do online aktivít a súťaží, ktoré sú vhodným zdrojom na doplnenie vyučovacích hodín zameraných na Európu, kreativitu a inováciu;
 • stať sa členom európskeho spoločenstva škôl, ktoré vyučujú vyučovacie predmety s príbuzným obsahom;
 • podeliť sa o svoje nápady a získať inšpiráciu od kolegov z Európy;
 • získať certifikát o účasti s podpismi vrcholných zákonodarcov EÚ.

Dlhodobé výhody:

 • rozšíriť obzory študentov z miestneho a národného uhla pohľadu na európsky uhol pohľadu na súčasný vývoj udalostí;
 • umožniť študentom získať zručnosti potrebné pre komunikáciu a debatovaniea tým zlepšiť vzdelávanie;
 • podporiť študentov k tomu, aby vyjadrili svoj názor, záujem, námety a riešenia súčasných problémov;
 • presadiť spoluprácu a aktívne občianstvo;
 • nadviazať kontakt s kľúčovými európskymi, národnými a miestnymi predstaviteľmi verejného života;
 • byť súčasťou európskej rodiny škôl, ktoré majú spoločné ciele a aktivity;
 • motivovať a podnecovať študentov k tomu, aby sa učili jazyky v reálnych komunikačných situáciách;
 • zvyšovať povedomie o tom, ako európske rozhodnutia vplývajú na náš každodenný život;
 • získať zviditeľnenie v rámci celej Európy a uznanie za školské aktivity;
 • pomôcť pri posilňovaní európskej identity a súčasne posilňovať národnú identitu.

05/01/2009 od: Petru Dumitru