O projekte
Stručne o Európskej jari 2009

V roku 2009 sa Európska jar pripája k Európskemu roku kreativity a inovácie s cieľom osloviť čo najviac škôl, aby spoznali kreativitu a inováciu v európskom meradle.

Čo je Európska jar?

Európska jar je každoročnou kampaňou, do ktorej sa môžu zapojiť všetky školy v Európe a kdekoľvek na svete. Iniciuje učiteľov k tomu, aby v kalendári vyhradili jeden alebo viacero dní, počas ktorých zapoja svojich študentov do aktivít, ktoré sú zamerané na debatu, interakciu a zamýšľanie sa nad európskymi témami. Európska jar je príležitosťou pre mladých ľudí vyjadriť svoj názor a rozoslať ho po celej Európe.

Európska jar 2009 a Európsky rok kreativity a inovácie

Rok 2009 bol vyhlásený za Európsky rok kreativity a inovácie (ERKI). Vďaka svojej popularite sa kampaň Európska jar vo svojom siedmom ročníku pripája k tomuto Európskemu roku. Očakávame, že v školách vo všetkých členských štátoch EÚ a mimo nej a taktiež aj na miestnej, regionálnej a národnej úrovni táto kampaň vzbudí záujem a zvýši informovanosť o kreativite a inovácii.

Kampaň Európska jar vyhovuje mnohým vyučovacím predmetom a ponúka rad príležitostí pre učiteľov a študentov, vďaka ktorým môžu obohatiť svoje skúsenosti o nielen kultúrne, ale aj praktické stránky kreativity a inovácie.

Kampaň Európska jar 2009 je súčasťou ERKI a jej cieľom je konkrétne:

  • podporiť umeleckú a iné formy kreativity prostredníctvom predškolského, základného, stredoškolského a odborného vzdelávania;
  • vytvoriť kontext, ktorý umožní mladým ľuďom nadobudnúť zručnosti, ktoré sú základom pre sebavyjadrenie počas celého života;
  • propagovať kultúrnu rozmanitosť, ktorá predstavuje zdroj kreativity a inovácie;
  • podporiť využitie informačno-komunikačných technológií ako prostriedkov na kreatívne sebavyjadrenie;
  • prispieť k osvojeniu si podnikateľskejšieho postoja;
  • zvýšiť informovanosť o inovácii, ktorá predstavuje cestu k trvalo udržateľnému rozvoju;
  • vyzdvihnúť regionálne a miestne stratégie založené na kreativite a inovácii.

Kampaň Európska jar taktiež ponúka množstvo príležitostí na podporu debát prostredníctvom internetu alebo v triedach. Tieto debaty sú zamerané na kreativitu a inováciu v roku, keď občania EÚ budú znova odovzdávať svoje hlasy vo voľbách do Európskeho parlamentu. V súlade s týmito okolnosťami bude vítané, ak sa všetci, ktorí sa zapoja do tejto kampane, zamyslia nad strategickou orientáciou EÚ v období po roku 2010 a nad „poznatkovo orientovanými“ aspektmi Lisabonskej stratégie.

25. marec – 9. máj 2009

V tomto roku bude Európska jar prebiehať od 25. marca do 9. mája 2009. Je vítaná účasť škôl každého typu, od predškolských zariadení až po stredné a odborné školy. Do Európskej jari sa môžu zapojiť aj organizácie poskytujúce mimoškolské aktivity, ktorých cieľom je vypestovať a zdokonaliť zručnosti potrebné pre školské vzdelávanie.

16/02/2009 od: Petru Dumitru