O projekte
Európsky rok kreativity a inovácie

Rok 2009 bol vyhlásený za Európsky rok kreativity a inovácie (ERKI). Hlavným cieľom tohto roka je umožniť jednotlivcom prijať zmenu ako príležitosť a vnímať ju ako výzvu. Tento rok napomôže prehodnotiť výskum, konkurencieschopnosť a nadobudnuté poznatky, podporovanie existujúcich foriem spolupráce a vytváranie nových.

Ján Figeľ, európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, povedal: „Európa potrebuje zvýšiť svoju kapacitu v oblasti kreativity a inovácie ako zo spoločenských, tak aj ekonomických dôvodov.“
7. januára 2009 za českého predsedníctva EÚ bude oficiálne zahájený a slávnostne otvorený ERKI, pri tejto príležitosti bude usporiadaná konferencia sprevádzaná kultúrnymi podujatiami, počas ktorej sa stretnú predstavitelia európskych členských štátov ako aj niekoľko veľvyslancov tohto Európskeho roka.
Komisár Figeľ sa vyjadril, že tento Európsky rok bude „účinnou cestou pomoci pri riešení náročných úloh prostredníctvom zvyšovania povedomia verejnosti, šírenia informácií o pozitívnych príkladoch z praxe, podporovania vzdelávania a výskumu.“

Kreativita a inovácia

Zdá sa, že kreativita a inovácia sú dve stránky toho istého procesu. Inovácia je realizácia nových myšlienok, zatiaľ čo kreativita predstavuje nevyhnutný predpoklad tohto kroku. A predsa môžeme povedať, že tvorivé spoločenstvá, ako napríklad umelecké, a spoločenstvá zaoberajúce sa inováciou, ako napríklad vedecké, nie vždy vytvárajú dojem, že sú dobre prepojené. A práve preto dôležitým prínosom ERKI bude ich prepojenie a poukázanie na ich vzájomné väzby.
Proces zavádzania inovácie sa týka nielen výrobcov, ale aj spotrebiteľov. Napomáhajú pri zlepšovaní výrobkov a služieb, nachádzaní nových riešení a predvídaní problémov. Okrem toho, medzi spotrebiteľmi a inováciou existuje prepojenie dynamického charakteru: spotrebitelia sú hnacou silou inovácie a súčasne inovácia ovplyvňuje spotrebiteľov, prináša potrebu zdokonaľovať svoje poznatky a kvalifikáciu.

Učíme sa inak rozmýšľať

Dokážeme sa naučiť byť kreatívnymi? Škola zohráva kľúčovú úlohu v stimulovaní a objavovaní prístupov riešenia problémov, rozvíjaní zvedavosti a talentov. Na jednej strane je ťažké naučiť niekoho, aby bol kreatívny, ale na druhej strane ešte ťažšie je nepotlačiť kreativitu. Zdá sa, že počas vzdelávania klesá kreativita študentov. To znamená, že tvorivé schopnosti je potrebné pestovať od raného veku a starostlivo ich rozvíjať počas celého procesu celoživotného vzdelávania.
Školy majú snahu stať sa prostredím podnecujúcim kreativitu, a preto hľadajú nové prístupy. Aktivity, ktoré ponúka Európska jar môžu prispieť k šíreniu tvorivosti vo vyučovaní, k podnecovaniu využívania nových prístupov v učení a vzdelávaní v Európe. Táto kampaň podporuje motiváciu a zmysel pre tvorivý, povzbudivý a nový postoj k zvládnutiu náročných úloh Európy.

Užitočné informácie:
Webová stránka ERKI

23/04/2009 od: Alessandra D’Angelo