Kevadpäevast
Miks registreeruda?

Kevadpäeva korraldamist alustati 2002. aastal, et Euroopat ja sealseid kodanikke omavahel suhtlema innustada. Esimesest aastast peale on see algatus üha laienenud ja koolikalendris järjest populaarsemaks muutunud. Mis on need põhjused, miks koolid nii aktiivselt osalevad? Mida nad vastu saavad?

Registreerumisel saavad koolid kasutada portaalis pakutavat vahendipaket ja teisi teenuseid.

Sotsiaalses ja hariduslikus mõttes annab „Kevadpäev Euroopas” lühi- ja pikaajalist kasu.

Lühiajalised võimalused:

 • lõimida Euroopa institutsioonide ning nende poliitika ja arenguga seotud teemad kooli õppekavva;
 • kasutada infotehnoloogiavahendeid suhtluseesmärgil ning saada erinevatest õpikeskkondadest kasu;
 • kutsuda kooli/klassi avaliku elu tegelane, kes räägib õpilastele teemal, mis on seotud Euroopa loovuse ja uuenduste aastaga;
 • suhelda endaealistega Euroopast ning vahetada nendega teavet ja õppida tundma teisi kultuure;
 • osaleda on-line-tegevuses ja võistlustel, mis annavad võimaluse täiendada õppetunde Euroopa, loovuse ja uuendustega seotud teemadel;
 • saada Euroopa koolikogukonna liikmeks, et töötada välja ühiseid õppekavaga seotud aineid;
 • jagada ideid ja saada innustust kaasõpetajatelt Euroopas;
 • saada osalemistunnistus, millele on kirjutanud alla ELi tipptaseme poliitikud.

Pikaajalisem kasu:

 • laiendadakse õpilaste silmaringi – kohaliku ja riigi tasandi kõrvale tuleb Euroopa-mõõde;
 • edendatakse haridust sellega, et õpilastel võimaldatakse parandada oma suhtlus- ja väitlusoskust;
 • julgustatakse õpilasi oma ideid ja muresid väljendama ning soovitusi ja lahendusi pakkuma;
 • edendatakse koostööd ja aktiivset osalust;
 • suheldakse Euroopa, riigi ja kohalike võtmeisikutega;
 • ollakse osa Euroopa kooliperekonnast, kel on ühised eesmärgid ja kes teevad koostööd;
 • innustatakse ja julgustatakse õpilasi õppima võõrkeeli tõelises suhtlusolukorras;
 • õpilasi teavitatakse sellest, kuidas Euroopa otsused mõjutavad meie igapäevaelu;
 • Kevadpäeva-tegevusega saab oma kooli tegemisi teistega jagada ning selle eest tunnustust saada;
 • aidatakse tugevdada Euroopa ja oma riigi identiteeti.

05/01/2009 autor: Petru Dumitru